Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PETIT PARIS ILLUSTRATIES 

Petit Paris Shop

1. Aanbiedingen overeenkomst 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Petit Paris Illustraties Producten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Petit Paris Illustraties zijn vrijblijvend, tenzij door Petit Paris Illustraties schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1.3. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Petit Paris Illustraties opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Petit Paris Illustraties zijn aanbieding en/of Product op Maat baseert. 

1.4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

2. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 

Bestelformulier: het via de website van Petit Paris Illustraties aangeboden bestelformulier met behulp waarvan Klant de Producten kan bestellen; 

Klant: een natuurlijk persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon die klant van Petit Paris Illustraties is en die op grond van een overeenkomst met Petit Paris Illustraties Producten van Petit Paris Illustraties afneemt; 

Petit Paris Illustraties: Petit Paris Illustraties, of haar rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel; 

Product(en): het/de overeengekomen product(en), hieronder wordt mede begrepen Product(en) op Maat; 

Product(en) op Maat: het/de overeengekomen product(en) die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd en/of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

3. Prijs en betaling 

3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

3.2. Klant is de vergoeding voor de Dienst verschuldigd zoals aangegeven op de website van Petit Paris Illustraties dan wel het betreffende Bestelformulier. 

3.3. Betaling vindt plaats op het moment en op de wijze(n) zoals overeengekomen tussen partijen, bij gebreke waarvan Klant bij levering dient te betalen. Op betaling middels de daartoe aangeboden elektronische betaaldiensten (zoals PayPal en iDeal) zijn de algemene voorwaarden van de gehanteerde betaaldienst van toepassing. Petit Paris Illustraties kan de kosten verbonden aan een dergelijke betaaldienst in rekening brengen bij Klant. 

3.4. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. 

3.5. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsvertragingsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Petit Paris Illustraties de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair berekend en is gelijk aan 15% van het te incasseren bedrag. 

4. Geheimhouding 

4.1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn (hierna: Vertrouwelijke gegevens), geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. De partij die Vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

5.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de Producten, berusten bij de Petit Paris Illustraties en of diens licentieverleners. 

5.2. Niets onder de overeenkomst mag worden begrepen als overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 

5.3. Het is Klant niet toegestaan (merk)tekens en kenmerken van intellectuele eigendomsrechten en handelsnamen te verwijderen of te wijzigen van de Producten. 

6. Levering 

6.1. De Producten worden ‘as-is’ geleverd door Petit Paris Illustraties. 

6.2. Eventuele overeengekomen (leverings)termijnen hebben steeds te gelden als streefdata. Petit Paris Illustraties zal zich in alle redelijkheid inspannen om deze data te halen. 

6.3. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Petit Paris Illustraties wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 

6.4. Aan de leveringsplicht van Petit Paris Illustraties zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Petit Paris Illustraties geleverde Product(en) een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs door Klant. 

6.5. Indien blijkt dat de Product(en) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de Klant dit binnen twee (2) kalendermaanden na ontdekking schriftelijk te melden aan Petit Paris Illustraties. Indien en voor zover de klacht het gevolg is van enig aan Petit Paris Illustraties toerekenbaar handelen of nalaten, zal Petit Paris Illustraties de betreffende Product(en) kosteloos herstellen of vervangen. 

7. Duur en beëindiging overeenkomst 

7.1. De overeenkomst vangt aan op het moment dat Klant met succes het bestelproces op de website heeft voltooid en eindigt van rechtswege nadat beide partijen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan. 

7.2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 

7.3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig-surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. PETIT PARIS ILLUSTRATIES 

7.4 Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel

7.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij 

Klant bewijst dat Petit Paris Illustraties ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Petit Paris Illustraties vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

8. Aansprakelijkheid van Petit Paris Illustraties; vrijwaring; boetebeding 

8.1. De aansprakelijkheid van Petit Paris Illustraties uit welke hoofde dan ook, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het bedrag dat door Klant voor de Product(en) aan Petit Paris Illustraties is betaald. 

8.2. Aansprakelijkheid van Petit Paris Illustraties voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data of gegevens, en alle andere vormen van indirecte schade uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 

8.3. De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Petit Paris Illustraties. 

8.4. De aansprakelijkheid van Petit Paris Illustraties wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Petit Paris Illustraties onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Petit Paris Illustraties ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Petit Paris Illustraties in staat is adequaat te reageren. 

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Petit Paris Illustraties meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Petit Paris Illustraties vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8.6 Klant vrijwaart Petit Paris Illustraties voor alle schade of vorderingen van derden die voortvloeien door het gebruik door Klant van de Producten. 

9. Overmacht 

9.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van de toePetit Paris Illustratiess van Petit Paris Illustraties. 

9.2. Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te doen beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

10. Klant is een natuurlijke persoon 

10.1. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de volgende bepalingen niet: 3.4, 6.1, 7.2 en 7.3 en 8.2. 

10.2. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in afwijking van het bepaalde onder 3.5 het volgende: Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, na aanmaning, over het openstaande bedrag wettelijke handelsvertragingsrente ex art. 6:119 BW verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Petit Paris Illustraties de vordering uit handen geven. 

10.3. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in aanvulling op het bepaalde onder 6 het volgende: Petit Paris Illustraties zal bestellingen binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij partijen een andere levertermijn zijn overeengekomen. Indien levering binnen voornoemde levertermijn niet mogelijk is (doordat het bestelde bijvoorbeeld niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant binnen één (1) kalendermaand na plaatsing van de bestelling schriftelijk bericht hiervan en heeft de Klant in voorkomend geval het recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van voornoemd bericht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

10.4. Indien Klant gebruik maakt van diens ontbindingsrecht om de overeenkomst te ontbinden als bedoeld onder 10.3, geldt het volgende: 10.4.1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal Petit Paris Illustraties bij voornoemde ontbinding door de Klant, de Klant de reeds door Klant aan Petit Paris Illustraties voor die Product(en) betaalde bedragen retourneren op de wijze zoals door Klant is betaald binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding, met dien verstande dat Petit Paris Illustraties alleen gehouden is tot terugbetaling van de leveringskosten voor zover het de standaard leveringskosten betreft en Klant heeft voldaan aan diens verplichting tot het retourneren van de betreffende Product(en). Indien Klant gekozen heeft voor een duurdere verzendmethode dan komen de meerkosten van deze verzendmethode voor rekening van Klant. Indien de bestelling door de Klant slechts gedeeltelijk wordt ontbonden, is Petit Paris Illustraties niet gehouden tot terugbetaling van de leveringskosten. 

 

10.5. Indien Klant gebruik maakt van diens ontbindingsrecht om de overeenkomst geheel te ontbinden als bedoeld onder 10.3 en Klant heeft reeds een deel van de Producten onder de Overeenkomst ontvangen, geldt in aanvulling op het bepaalde onder 10.4.1 het volgende: 10.5.1. Op Klant rust de verplichting om bij gehele ontbinding van de overeenkomst de eventuele reeds ontvangen Product(en) binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Klant heeft aangegeven de overeenkomst als voornoemd te ontbinden, aan Petit Paris Illustraties retour te zenden. 

10.5.2. Klant draagt de kosten van het terugsturen van de geretourneerde Product(en). 

10.5.3. Klant zal Petit Paris lllustraties vergoeden voor eventuele waardevermindering van de Product(en) indien en voor zover de waardevermindering door het gebruik van de Product(en) verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Product(en) te beoordelen. 

10.6. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in aanvulling op het bepaalde onder 7.1 dat de overeenkomst eindigt door schrifelijke opzegging door Klant voordat de bestelling door Petit Paris Illustraties aan Klant is bevestigd. 

10.7. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in aanvulling op het bepaalde onder 7.2 dat 10.7.1. de Klant het recht heeft de overeenkomst te ontbinden door gebruik te maken van diens wettelijke bedenktijd. Dit geldt evenwel niet voor Producten op Maat. 

10.7.2. Indien Klant gebruik maakt van diens ontbindingsrecht als voornoemd, rust op Klant de verplichting om de betreffende Product(en) binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Klant heeft aangegeven de overeenkomst als voornoemd te ontbinden, aan Petit Paris Illustraties retour te zenden. 

10.7.3. Klant draagt de kosten van het terugsturen van de geretourneerde Product(en). 

10.7.4. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal Petit Paris Illustraties bij voornoemde ontbinding door de Klant, de Klant de reeds door Klant aan Petit Paris Illustraties voor die Product(en) betaalde bedragen retourneren op de wijze zoals door Klant is betaald binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding, met dien verstande dat Petit Paris Illustraties alleen gehouden is tot terugbetaling van de leveringskosten voor zover het de standaard leveringskosten betreft en Klant heeft voldaan aan diens verplichting tot het retourneren van de betreffende Product(en). Indien Klant gekozen heeft voor een duurdere verzendmethode dan komen de meerkosten van deze verzendmethode voor rekening van Klant. Indien de bestelling door de Klant slechts gedeeltelijk wordt ontbonden, is Petit Paris Illustraties niet gehouden tot terugbetaling van de leveringskosten. 

10.7.5. Klant zal Petit Paris lllustraties vergoeden voor eventuele waardevermindering van de Product(en) indien en voor zover de waardevermindering door het gebruik van de Product(en) verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Product(en) te beoordelen. 

10.8. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in afwijking van het bepaalde onder 8.1 het volgende: Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is de aansprakelijkheid van Petit Paris Illustraties voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst of uit enige andere hoofde, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een met Klant overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot het bedrag dat door Klant voor de Dienst aan Petit Paris Illustraties is betaald. 

10.9. Indien Klant een natuurlijke persoon is anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in aanvulling op het bepaalde onder 11.2 dat aan Klant het recht toekomt om binnen 40 kalenderdagen na een schriftelijk beroep van Petit Paris Illustraties op het onderhavige arbitrage beding, om voor beslechting van het geschil te kiezen door de volgens de wet daartoe bevoegde rechter. 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

11.1. De overeenkomsten tussen Petit Paris Illustraties en Klant worden beheerst door Nederlands recht. 

11.2. Geschillen welke tussen Petit Paris Illustraties en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Petit Paris Illustraties en Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA / www.sgoa.org), een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. 

11.3. Klachten kunt u direct bij ons melden. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan is het ook mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe producten?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe producten?

Volg mij social media